International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 1 Page(s): 036-041
Üç-Boyutlu Palyatif Spinal Kemik Radyoterapi Tedavi Planlarının Analizi

Fundagül ANDİÇ1, Mustafa ADLI1, Ahmet DİRİER1, E. Burçin İSPİR1, Pınar A. ÖZTÜRK1

Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, GAZİANTEP

Keywords: Palyatif radyoterapi, Üç-boyutlu radyoterapi, Spinal kemik ışınlaması
Bu çalışma ile üç-boyutlu tedavi planlaması kullanılarak palyatif spinal kemik ışınlaması yapılan hastaların dozimetrik verilerinin “International Commission on Radiation Units and Measurements Report 50” (ICRU-50) önerileri ışığında analizi amaçlandı. Spinal kemik metastazı nedeniyle tedavi edilmiş olan 53 hastanın üç-boyutlu tedavi planları çalışmaya dahil edildi. Üç doktor tarafından onaylanmış 60 adet tedavi planı analiz edildi. Spinal kord, ösefagus ve barsaklar, tedavi alanları içinde yer alıyor iseler prospektif olarak konturlandı. Minimum, maksimum ve ortalama PTV (planning target volume) dozlarının ortalamaları sırasıyla 91.0 ± %4.6, 117.7 ± %7.6 ve 105.7 ± %3.9 idi. Minimum, maksimum ve ortalama PTV dozlarının ortalamaları tedavi eden doktorlara göre karşılaştırıldığında, aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Tedavi planları kullanılan alanlara göre karşılaştırıldığında, tek posterior alan planlarda iki karşılıklı alan planlara göre, minimum PTV dozlarının ortalamaları anlamlı düşük ve maksimum PTV dozlarının ortalamaları ise anlamlı fazla idi (p< 0.001).

Ortalama spinal kord dozları, iki karşılıklı alan planlarda tek posterior alan planlara göre daha az idi (p< 0.001). Ortalama özefagus ve barsak dozları, iki karşılıklı alan planlarda tek posterior alan planlara göre daha fazla (p< 0.001), ancak tarif edilen dozdan daha az idi. Üç doktor tarafından onaylanan palyatif spinal kemik ışınlama tedavi planları 3- boyutlu radyoterapi planlaması kullanılmasına rağmen ICRU-50 önerilerini gerçekleştiremedi. Bununla birlikte, iki karşılıklı alan planlar ile tek posterior alan planlara göre kabul edilebilir spinal kord, ösefagus ve barsak dozları ile birlikte ICRU-50 önerilerine yakın daha iyi doz dağılımı elde edildi.