International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 1 Page(s): 028-035
İleri Evre Özefagus Yassı Epitelyum Hücreli Karsinomlarında CD44s Ekspresyonu ve Diğer Klinikopatolojik Prognostik Faktörler

Mustafa İZMİRLİ1, İrfan BAYRAM2, Serkan ŞENOL2, Mahmut İLHAN3

1Yuzuncu Yıl University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, VAN
2Yuzuncu Yıl University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, VAN
3Yuzuncu Yıl University, Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, VAN

Keywords: Özefagus yassı epitelyum hücreli karsinomu, CD44s, İmmunohistokimya, Prognoz
CD44s bir adezyon molekülüdür ve hyaladherinler olarak adlandırılan hücre adezyon molekülleri ailesinin bir üyesidir. CD44’ün tümör-endotel etkileşiminde, hücre motilitesi ve migrasyonunda, hücre adezyonunda ve tümör invazonu, progresyonu ve metastazında etkisi olduğu kabul edilmektedir. Bu çalışmada özefagus yassı epitelyum hücreli karsinomu olan hastalarda CD44s ekspresyon durumu ve diğer prognostik faktörlerin incelenmesi amaçlandı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı tarafından 1999 - 2004 yılları arasında raporlanmış 35 vakaya ait patoloji preparatları değerlendirildi ve hastalara ait klinik ve laboratuar bulguları Onkoloji Bilim Dalı dosyaları taranarak elde edildi.

CD44s boyanma oranı 32 hastada pozitif, 3 hastada negatif, CD44s boyanma yoğunluğu 30 hastada pozitif, 5 hastada negatif olarak bulundu. Vakaların 13’ü iyi diferansiye, 18’i orta derecede diferansiye, 4’ü az diferansiye idi. İltihabi reaksiyon 23 olguda var, 12 olguda yoktu. Toplam 35 hastanın medyan genel sağ kalım süresi 5.3 ay olup, bir ve beş yıllık genel sağ kalım oranları ise %34.2 ile %2.9 idi. Tek değişkenli analizlerde sağkalımı tedavi modalitesi, klinik evre ve tanı anındaki tümör boyutu istatistiksel anlamlı olarak etkiliyordu. Çok değişkenli analizde ise yalnızca tedavi modalitesi istatistksel olarak anlamlı bulundu.

Bu çalışmada ileri evre özefagus yassı epitelyum hücreli karsinomu olan hastalarda CD44s ekspresyonu çok yüksek bulundu. CD44s ekspresyonu önemli bir prognostik marker olabilir. Tedavi modalitesi ise özefagus kanserli hastalarda bağımsız bir prognostik faktör olarak bulundu.