International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 1 Page(s): 009-017
Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Kapesitabin Tedavisinin Retrospektif Analizi: Tek Merkez Deneyimi

Mevlüt KURT1, Sercan AKSOY2, Mutlu HAYRAN2, İbrahim GÜLLÜ2, Nilüfer GÜLER2

1Turkiye Yüksek İhtisas Teaching and Research Hospital, Department of Gastroenterology, ANKARA
2Hacettepe University, Institute of Oncology, Department of Medical Oncology, ANKARA

Keywords: Metastatik meme kanseri, Beyin metastazı, Kapesitabin
Çalışmamızın amacı metastatik meme kanserinde kapesitabin kullanımının etkinlik ve toksisite açısından değerlendirilmesidir. Aralık 2001 ile Aralık 2005 tarihleri arasında tedavi edilen toplam 103 hasta retrospektif olarak incelendi. Kapesitabin 2500 mg/m2/gün dozunda, 14 gün boyunca, 3 haftada bir kullanılmıştı. Beyin metastazı olan 20 (%19.4) hasta vardı. Ortanca 3. basamakta (1st.- 9th. basamak arası), ortanca 6 kür (1-24 kür arası) kullanılmıştı. Tüm yanıt oranı %48.6 (tam yanıt oranı %3.9 + kısmi cevap oranı %44.7) idi. Progresif hastalık ve stabil hastalık oranları sırasıyla %23.3 ve % 28.2 idi. Hastaların %29'unda, yan etkiler nedeniyle ilaç dozunda azaltma yapılırken, 4 hastada (%3.8) tedavi kesilmişti. Kapesitabin metastatik meme kanseri tedavisinde etkili ve güvenli bir ilaçtır, beyin metastazı olan meme kanserli hastaların tedavisinde de umut verici etki göstermiştir.