International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 1 Page(s): 001-008
Dirençli MCF-7 Hücre Hatlarında Yapısal Olarak Farklı Antikanser İlaçlara Karşı Çapraz Direnç Gelişimi

Özlem D. İŞERİ1, Meltem D. KARS1, Seçkin EROĞLU1, Ufuk GÜNDÜZ1

Middle East Technical University, Department of Biological Sciences, ANKARA

Keywords: Çoklu ilaç direnci, MCF-7, Çapraz direnç, Kemoterapi
Kemoterapi sırasında uygulanan belli bir ilaca direnç geliştiren hücreler, diğer ilaçlara da çapraz direnç geliştirebilmektedir. Bu çalışmada amaç, paklitaksel (MCF-7/Pac), dosetaksel (MCF-7/Doc), vinkristin (MCF-7/Vinc) ve doksorubisine (MCF-7/Dox) dirençli MCF-7 hücre hatlarında paklitaksel, dosetaksel, vinkristin, doksorubisin, tamoksifen ve all-trans retinoik asit çapraz direnç gelişiminin ve dirençli hücrlerde farklı ilaç kombinasyonlarının antiproliferatif etkilerinin “checkerboard combination assay” yöntemi ile incelenmesidir. Sonuçlar değerlendirildiğinde, MCF-7/Pac ve MCF-7/Doc hücrelerinde vinkristin (sırasıyla 13 ve 12 kat) ve tamoksifene (sırasıyla 3 ve 2 kat) karşı çapraz direnç geliştiği görülmüştür. Bunun yanısıra, MCF-7/Dox hücrelerinin 109 kat paklitaksele, 10 kat dosetaksele, 2 kat tamoksifene ve 3 kat ATRA’ya, MCF-7/Vinc hücrelerinin ise 48 kat paklitaksele, 6 kat doksorubisine ve 2 kat tamoksifene çapraz direnç geliştirdiği saptanmıştır. Kombine ilaç uygulamalarında, paklitaksel ve dosetaksel doksorubisin ile, tamoksifen ise doksorubisin ve vinkristin ile beraber sinerjik antiproliferatif etki göstermiştir. ATRA’nın paklitaksel, dosetaksel ve doksorubisin ile indiferant (birbirinden bağımsız) vinkristin ile beraber uygulandığında ise antagonist etkileri olduğu saptanmıştır. Bulgular, meme tümörlerinde uygulanan antikanser ilaç etkilerinin değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.