International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 4 Page(s): 238-241
Kronik Lenfositik Lösemi Seyrinde Multipl Miyelom Gelişimi: Olgu Sunumu

Özlem Ş. BALÇIK1, Simten DAĞDAŞ2, Murat ALBAYRAK1, Cumali EFE3, Osman YOKUŞ4, Funda CERAN1, Gülsüm ÖZET1, Mesude YILMAZ1, Levent ALBAYRAK5

1Ankara Dr. A. Y. Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, ANKARA
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, ANKARA
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. İç Hastalıkları Kliniği, ANKARA
4Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, KAYSERİ
5Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Patoloji Kliniği, ANKARA

Keywords: Kronik lenfositik lösemi, Multipl miyelom
B-hücreli kronik lenfositik lösemi (KLL) ve multipl miyelom (MM) B hücre gelişiminin farklı evrelerinden köken alan kronik B hücre maligniteleridir. Nadir olarak aynı olguda birlikte görülebilirler. KLL tanısı ile izlenmekte olan 64 yaşında erkek olguya, hiperglobulinemi ve serum üre yüksekliği gelişmesi üzerine kemik iliği biyopsisi yapıldı. Kemik iliği biyopsisinde yaklaşık %40 oranında atipik plazma hücre artışı ve %35 oranında lenfosit artışı saptandı. Olgumuzda KLL seyrinde herhangi bir alkilleyici ajan tedavisi verilmemesine rağmen KLL klonuna ek olarak MM klonu gelişmesi dikkate değerdir. Literatür tarandığında az rastlanılan bir durum olduğu görülmüştür. Moleküler seviyede B hücre onkogenezini anlamamıza katkıda bulunması amaçlanarak sunuma uygun bulunmuştur.