International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 3 Page(s): 140-146
BEYİN METASTAZLI AKCİĞER KANSERİ HASTALARINDA METASTAZ CERRAHİSİNİN YAŞAM SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ

METİN ÖZKAN1, CELALETTİN EROĞLU1, SERDAR SOYUER1, ÖZLEM ER1, ALİ KURTSOY1, BÜLENT TUCER1, BÜNYAMİN KAPLAN1, OĞUZ G. YILDIZ1, ÖZLEM CANÖZ1, MUSTAFA ALTINBAŞ1

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji BD, KAYSERİ

Keywords: akciğer kanseri, beyin metastazı cerrahisi
Beyin metastazının ortaya çıkması diğer kanserlerde olduğu gibi akciğer kanserinde de kötü prognostik faktördür. Eğer tedavi edilmezse hasta genellikle bir ay içerisinde nörolojik komplikasyonlardan kaybedilmektedir. Özellikle soliter beyin metastazlarında metastaz cerrahisi anlamlı sağkalım avantajı sağlamaktadır. Çalışmamızda akciğer kanseri ve beyin metastazı tanısı alan toplam 49 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Akciğer kanseri ve beyin metastazı olan ve beyine yönelik total kraniyal ışınlama yapılan 30 hasta birinci grupta, aynı tanı ile metastaz cerrahisi uygulanan ve ardından total kraniyal ışınlama yapılan 19 hasta da ikinci grupta değerlendirildi. Metastaz cerrahisi uygulanan hastalarda beyin metastazı geliştikten sonraki ortanca sağkalım süresi 7±1.3 ay (%95GA 4.4-9.6), cerrahi uygulanmayan hastalarda ise metastaz sonrası ortanca sağkalım süresi 3±0.7 ay (%95GA 1.7-4.3) idi. Sırasıyla 6 aylık ve 1 yıllık sağkalım oranları %53 ve %16, %13 ve %1 olarak hesaplandı. Her iki grup arasında sağkalım süreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (P=0.015). Sonuç olarak uygun hastalarda metastaz cerrahisi, palyasyon sağlamasının yanında sağkalım süresini anlamlı olarak uzatmıştır.