International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 1 Page(s): 032-038
Türkiyede Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanımı: Literatür Taraması

Sultan KAV1, Ziyafet HANOĞLU1, Lale ALGIER1

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, ANKARA

Keywords: Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler, Kanser, Bitkisel Tedaviler
Bu literatür derlemesinde Ülkemizde kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) ile ilgili yapılan çalışmalarda TAT kullanım prevalansı, kullanım sıklığı, türü ve kullanan grubun özelliklerini belirlemek amaçlanmıştır. Konu ile ilgili 2001 -2007 yılları arasında yayınlanmış 14 araştırma makalesi ile ulusal kongre kitaplarında sunulan 7 çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmalardaki örneklem toplamını 5252 (5069 erişkin ve 183 çocuk) kanser hastası oluşturmuştur. Çalışmaların tümünde veriler anket yöntemi ve/veya yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Çalışmalarda TAT kullanım sıklığı %22.1 ve %84.1 arasında dağılım göstermektedir. En sık kullanılan yöntemin bitki karışımları (en yaygın olarak “ısırgan otu”) olduğu; cinsiyet, hastalık süresi ya da ileri evre kanser, sosyo-ekonomik düzey ve eğitim düzeyi gibi faktörlerin TAT kullanımını etkilediği belirtilmiştir. TAT kullanma nedenlerinin belirlendiği çalışmalarda, hastaların çoğunluğunun bu yöntemleri hastalığa karşı her şeyi yapmak için, kanser tedavisi için ve faydasına inandıkları için kullandıkları belirlenmiştir. Hastaların genellikle aile, arkadaş ya da klinikteki hastaların önerisiyle bu yöntemlere başvurdukları ve çoğunun kanser tanısından sonra tıbbi tedavileri süresince kullandıkları saptanmıştır.