International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 1 Page(s): 022-031
Çocukluk Çağı Primitif Nöroektodermal Tümörlü Hastaların Postoperatif Radyoterapi Sonuçları

Hüseyin BORA1, Ö. Petek ERPOLAT1, Aynur OĞUZ1, Ceyda KARADENİZ1, Eray KARAHACIOĞLU1, Müge AKMANSU1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri ABD, ANKARA

Keywords: Primitif nöroektodermal tumor, Medulloblastom, Radyoterapi, Genel sağkalım, Prognostik faktörler
Primitif nöroektodermal tümörler, çocukluk çağı beyin tümörlerinin en sık görülen ikinci malignensisidir. Multidisipliner tedavi yaklaşımı gerektiren bu hastalığın prognozu çocukluk çağında oldukça değişkendir. Çalışmamızın amacı medulloblastomalı hastaların genel sağkalımı üzerine etkili olabilecek faktörleri değerlendirmektir. Cerrahi sonrası 17 hastaya kemoterapi ve radyoterapi (günlük 1.5-1.8 Gy fraksiyon dozu ile kranyospinal bölgeye medyan 34.2 Gy ve posterior fossaya medyan 54 Gy dozunda) uygulanmıştı. Preoperatif ortalama tümör hacmi 41.5 cm3 olan hastaların 8’i standart, 9’u yüksek risk grubundaydı. Ortalama izlem süresi 27.8 ay olan hastaların genel sağkalım süresi medyan 3 yıldı. Genel sağkalımı etkileyen olumsuz prognostik faktörler, 30 cm3 üzerinde preoperatif tümör hacmi, supratentoriyal yerleşim, yüksek risk grubu ve 50 günden uzun süren radyoterapi olarak bulundu. Genel literatür bulgularından farklı olarak cerrahi öncesi büyük tümör hacmi ile radyoterapi süresinin uzun olması olumsuz prognostik faktörler olarak saptansa da hasta sayımızın az olması nedeniyle bulgularımızın daha geniş serili çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.