International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 1 Page(s): 009-015
İleri Evre Meme Kanserinin Takibinde 18F- FDG PET/ BT’nin Katkısı

Nalan CAN1, L. Özlem KAPUCU2, Aytuğ ÜNER3, Mustafa ÜNLÜ2

1Visart Tıbbi Görüntüleme Merkezi
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, ANKARA
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı, Medikal Onkoloji Bölümü, ANKARA

Keywords: Meme, Metastaz, 18F-FDG , PET/ BT
Bu çalışmada 18F- FDG PET/ BT’nin ileri evre meme kanseri olgularının değerlendirilmesinde hasta takibine katkısı, klinik parametreler, tümör belirteçleri ve 99mTc-Metilendifosfonat kemik sintigrafisi bulguları ile birlikte değerlendirilmiştir.

Meme kanseri nedeniyle takip edilen 26 bayan olgunun (ortalama yaş 50 ± 9; 17’si evre IIIA, 3’ü evre IIIB, 6’sı evre IV) 11’i tümör belirteç yüksekliği nedeniyle, diğer 15 olgu ise klinik yüksek risk nedeniyle 18F- FDG PET/ BT çalışmasına gönderilmişti. Olguların tümünde kemik sintigrafisi, tümör belirteçleri (CA15-3 veya CEA) tayini ve PET/ BT çekimi arasında geçen süre 3 aydan kısaydı.

Olguların %30’unda (8/26) kemik sintigrafisinde metastaz saptanmıştı. Kemik sintigrafisinde metastaz düşündüren toplam lezyon sayısı 27, PET/ BT’de kemik yapılarda saptanan patolojik lezyon sayısı 45 idi. Kemik sintigrafisi bulguları metastaz açısından şüpheli 6 olguda, PET / BT çalışmasında patolojik 18F- FDG tutulumu saptanmadı. 26 olgunun %46’sında (12/ 26) PET/ BT ile progresyon saptandı, bu olguların yalnızca %50’sinde tümör belirteçleri yüksekti. PET/ BT ile progresyon saptanan olguların 3 tanesinde tümör belirteçleri yüksek olmasına rağmen kemik sintigrafisi bulguları normaldi. PET/ BT ile progresyon saptanmayan olguların %35’inde (5/14) tümör belirteçleri yüksek idi. Kemik sintigrafisi bulguları metastaz açısından şüpheli 6 olguda, PET / BT çalışmasında patolojik 18F- FDG tutulumu saptanmadı.

18F-FDG PET meme kanseri olgularının yeniden değerlendirilmesinde tümör belirteçleri ve kemik sintigrafisi gibi parametrelerden daha güvenilir, doğruluğu daha yüksek bir görüntüleme yöntemidir.