International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 1 Page(s): 015-017
AKUT MYELOİD LÖSEMİLİ HASTALARIMIZDA T(8;21) VE İNV (16)'NIN KANTİTATİF RT-PCR İLE ARAŞTIRILMASI

Orhan AYYILDIZ1, Sevgi KALKANLI2, Sabri BATUN1, Abdurrahman IŞIKDOĞAN1, Murat SÖKER1, Murat YURT1, Ekrem MÜFTÜOĞLU1

1Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Erişkin Hematoloji ve Pediatri Bilim Dalı, DİYARBAKIR
2Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji-Genetik Anabilim Dalı, DİYARBAKIR

Keywords: Akut myeloid lösemi, t(8;21), inv(16), Kantitatif reverz transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu
Akut myeloid lösemilerde (AML) kromozomal anomaliteler ile prognoz arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Çok sayıda farklı kromozomal anomaliteler arasında t(8;21) ve inv(16)'nın varlığının iyi prognoz göstergesi olduğu kabul edilmektedir. Diğer kromozomal anomaliteler ise kötü prognostik değer olarak kabul edilmekte ve tedavi planı bunlara göre düzenlenmektedir. Biz de bu amaçla kliniğimizde tanı konulan 19 AML hastasında kantitatif reverz transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) metoduyla t(8;21) ve inv(16) anormalliklerini inceledik. Ayrıca tüm hastalara klasik sitogenetik inceleme yapıldı. Hastaların 9'u erkek,10'u bayandı. Yaş aralığı 19-58’idi. Morfolojik olarak 5'i AML-M1, 8'i AML-M2, 5'i AML-M4, 1'i AML-M5 tipinde idi. Hastaların biri 2.indüksiyonda olmak üzere tüm hastalar ilk indüksiyon tedavisiyle remisyona girdi. Sitogenetik incelemede bir hastada t(8;21) saptandı ve RTPCR metoduyla t(8;21) teyid edildi. Diğer hastalarda yapısal ve sayısal olarak herhangi bir kromozomal düzensizliğe rastlanmadı.


Bu çalışmayı sunmamızdaki amaç; AML'li olgularımızda t(8;21) ve inv(16) anomalitelerini göstermektir.