International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 4 Page(s): 215-220
Radyoterapi Uygulanan Evre 2 (T2a-bN0M0) Mesane Kanserli Olgularımızdaki Tedavi Sonuçlarımız

Yeşim ELGİN1, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI1, Ergun SANRI1, Aytül ÖZGEN1, Cem MISIRLIOĞLU1, Taciser DEMİRKASIMOĞLU1, V. Işıl UĞUR1, Tijen YÖRÜKOĞLU1, Ş.Pınar KARA1, Nadi ÖZDAMAR1

Sağlık Bakanlığı Ankara Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği, ANKARA

Keywords: İnvaziv mesane kanseri, Radyoterapi, Kemoterapi
Ankara Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği’ne Ocak 2000 – Aralık 2004 tarihleri arasında başvuran 64 Evre 2 mesane kanserli hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Atmışdört hastanın 55’ i erkek, 9’u kadın, medyan yaş 66 idi. Patoloji; 61 hastada (%95.3) transizyonel hücreli karsinomdu. Hastaların yarıdan fazlası grade 3-4’dü. Cerrahi olarak; 50 (%78) hastaya transüretral rezeksiyon, 10’una açık tümör rezeksiyonu, 2’sine parsiyel ya da total sistektomi, 2’sine medikal nedenlerle punch biyopsi yapılmıştı. Radyoterapi öncesi 12 hastaya değişik kür ve sayılarda kemoterapi uygulanmıştı. Sağkalım analizi yapılırken toplam 43 hasta değerlendirildi. Bu hastaların 36’sı küratif amaçla, 7’si nüks nedeniyle radyoterapi almıştı. Sağkalım analizinde 1, 2 ,3 ve 5 yıllık genel sağkalım oranları sırasıyla %72, %53, %49, %38 medyan sağkalım ise 43 ay bulundu.Yaş, cinsiyet, patoloji, grade, tümör yerleşimi, tümör boyutu, cerrahi, KT alma durumunun değerlendirildiği prognostik faktör analizinde hiçbiri sağkalımı anlamlı olarak etkilemedi. Hastaların halen 18’i (%42) yaşamaktadır.