International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 4 Page(s): 209-214
Uterus Sarkomlarında Adjuvan Radyoterapi Sonuçlarımız

Aylin F. KORCUM1, Gamze AKSU1, Mustafa ÖZDOĞAN2, Tayyup ŞİMŞEK3, Gülgün ERDOĞAN4, Nina TUNÇEL1

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, ANTALYA
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ANTALYA
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ANTALYA

Keywords: Uterus sarkomu, Cerrahi, Radyoterapi, Kemoterapi
Uterus Sarkomlu hastalarda prognostik faktörlerin ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. 1999–2007 yılları arasında postoperatif radyoterapi uygulanan yirmi hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Ortalama yaş 47 (29-73) ve izlem süresi 34 (12-84) aydı. Hastaların tümüne postoperatif radyoterapi uygulandı. Histopatolojik tanı: 11 hastada Leimyosarkom, 7 hastada Endometrial stromal sarkom ve 2 hastada Karsinosarkom’du. Hastaların evrelere göre dağılımı: dördü Evre IB, onu evre IC, üçü IIIA, biri IIIB, ikisi ise IIIC idi. Halen hastalardan 15’i hastalıksız, 1’i hastalıklı yaşarken, 4’ü hastalığa bağlı kaybedildi. Ortalama sağ kalım 75 aydı. Tek ve çok değişkenli analiz sonucunda: menapoz durumunun, yaşın, FIGO evresinin, gradın, nekroz varlığının, lenf nodu tutulumunun, lenfovasküler invazyon varlığının, kemoterapi uygulanmasının hastalıksız sağ kalım ve genel sağ kalım için prognostik önemi istatistiksel olarak gösterilemedi. Bu çalışma adjuvan radyoterapinin uterus sarkomlarında lokal-bölgesel kontrolü sağlamada etkili ve tolere edilebilir bir tedavi olduğunu gösterdi.