International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 4 Page(s): 193-203
Rezeke Edilemeyen Lokal İleri Evre (IIIA-B) Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Haftalık Gemcitabin ± Sisplatinle Eşzamanlı (Konkomitant) Radyoterapi Uygulaması

Okan ORHAN1, Celalettin EROĞLU1, Bünyamin KAPLAN1, Özlem ER2, Oğuz G. YILDIZ1, Serdar SOYUER1, Mete GÜNDOĞ1, Metin ÖZKAN2

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, KAYSERİ
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, KAYSERİ

Keywords: Gemsitabin, Sisplatin, Kemoradyoterapi, Lokal ileri evre (evre IIIA-B) küçük hücreli dışı akciğer kanseri
Bu çalışmada, lokal ileri evre (IIIA-B) küçük hücreli dışı akciğer kanserleri (KHDAK)’nde gemsitabin + sisplatin’le eşzamanlı veya sadece gemsitabin’le eşzamanlı kemoradyoterapi uygulaması sonrası gemsitabin + sisplatin konsolidasyon kemoterapisinin toksik etkileri, lokal kontrol oranları ve genel sağkalım oranları faz II klinik çalışmada retrospektif olarak karşılaştırıldı.

22 lokal ileri evre KHDAK olgusu, toksik etkileri ve tolerabilitesini değerlendirmek amacıyla, radyoduyarlaştırıcı olarak, düşük doz haftalık gemsitabin + sisplatin kemoterapisiyle eşzamanlı olarak tedavi edildi. Konvansiyonel radyoterapiyle eşzamanlı olarak gemsitabin+sisplatin uygulanan dokuz olgu birinci grup ve sadece gemsitabin uygulanan 13 olgu ise ikinci grup olarak kabul edildi. Eşzamanlı kemoradyoterapinin tamamlanmasından sonra gemsitabin + sisplatin 21 günde bir ve 4 kür şeklinde konsolidasyon kemoterapisi olarak uygulandı.

Birinci grupta genel yanıt oranı %44, ikinci grupta %54 idi (p> 0.05). Birinci grupta medyan sağkalım 6 ay (% 95 GA, 3.07-8.92), ikinci grupta 5 ay (%95 GA, 0.77-9.22) idi (p=0.176). Her iki grupta da gerek progresyonsuz sağkalım ve gerekse lokal kontrol oranları benzerdi. Ancak birinci grupta toksisite oranları daha yüksekti.

Lokal ileri evre KHDAK’de konvansiyonel radyoterapiyle eşzamanlı gemsitabin ± sisplatin kemoradyoterapisi sonrasında uygulanan gemsitabin + sisplatin konsolidasyon kemoterapisi, toksisitesi nedeni ile iyi tolere edilemeyen; hem radyoterapiye uzun süre ara verilmesine hem de yetersiz doz ve sayıda kemoterapi uygulanmasına neden olduğu için, düşük lokal kontrol ve sağkalım sonuçları olan bir tedavi modelidir.