International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 3 Page(s): 184-192
Erken Evre Meme Kanserinin Adjuvan Tedavisinde Trastuzumab

İlhan ÖZTOP

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Keywords: Erken evre meme kanseri, Adjuvan tedavi, Trastuzumab
Adjuvan olarak uygulanan kemoterapi ve endokrin tedaviler meme kanseri rekürrensinde ve meme kanserine bağlı ölüm oranlarında anlamlı azalmalar sağlamaktadır. Ancak, meme kanserli hastaların yaklaşık %15 ila 25’inde HER-2 proteininin aşırı ekspresyonu ya da HER-2 geninin amplifikasyonu meydana gelmekte ve bu duruma hastalık rekürrensinde artış eşlik etmektedir. Trastuzumab, HER-2 molekülüne karşı geliştirilen rekombinant bir monoklonal antikor olup, HER-2 eksprese eden metastatik meme kanserinin tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır. Bu sonuçlar bu ajanın adjuvan tedavide etkinliğini araştıran çalışmaların dizayn edilmesine yol açmıştır. Yakın zamanda meme kanserinin adjuvan tedavisinde trastuzumab kullanımına ilişkin dört büyük randomize çalışma gerçekleştirilmiş ve yayınlanmıştır. Bu derlemede dört önemli randomize çalışmanın sonuçlarının özetlenmesi ve trastuzumabın adjuvan tedavideki rolünün tartışılması amaçlanmıştır.