International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 2 Page(s): 079-086
Akut Lenfoblastik Lösemide Kranial Profilaktik Radyoterapi: İki Farklı Tedavi Alanı ve Enerjinin Karşılaştırılması

M. Gamze AKSU1, Aylin F. KORCUM1, Nina TUNÇEL1, Cenk A. ŞEN1, Ertuğrul DÜNDAR1

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, ANTALYA

Keywords: Akut lenfoblastik lösemi, Kraniyal radyoterapi, Enerji
Profilaktik kraniyal radyoterapi uygulanan akut lenfositer lösemi hastalarında hedef volüm ve lens dozu açısından iki farklı tedavi alanı ve iki farklı enerji karşılaştırıldı.

Sekiz hastanın simülasyon filmleri, bilgisayarlı tomografi kesitleri ve tedavi planları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların gerçek simülasyon filmleriyle karşılaştırmak için bu çalışmaya özel ikinci bir sanal alan tasarlandı. Gerçek ve sanal alanların her biri için ayrı ayrı 60Co ve 6MVx enerjilerinde tedavi planları hazırlandı. Her planda lens, kribriform plate, hipofiz, optik sinir ve meninks dozları hesaplandı.

Her iki tedavi alanında da 60Co kullanıldığında lensin aldığı doz, Linak 6 MVx ile aldığı dozun yaklaşık üç katıydı. Ayrıca 60Co ile kribriform plate, hipofiz ve maksimum meninks dozları, tedavi dozundan daha yüksekti. İki tedavi alanı arasında anlamlı fark yoktu.

Kraniyal radyoterapi uygulanan akut lenfositer lösemi hastalarında homojen bir doz dağılımı ve maksimum lens koruması sağlanabilmesi için 60Co’a göre Linak 6MVx tercih edilmelidir.