International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 2 Page(s): 070-078
Çocukluk Çağı Kanserlerinde Kemoterapi ile İlişkili Mukozit Tedavisinde Granülosit Makrofaj Koloni Stimülan Faktörün Ağız Bakımındaki Yeri

Makbule EREN1, Canan AKYÜZ2, Bilgehan YALÇIN2, Ali VARAN2, Tezer KUTLUK2, Münevver BÜYÜKPAMUKÇU2

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, ESKİŞEHİR
2Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, ANKARA

Keywords: GM-CSF, Oral mukozit, Çocuk
Rekombinan insan Granülosit Makrofaj Koloni Stimulan Faktörün (rhGM-CSF) oral mukozit tedavisindeki etkinliğini prospektif olarak araştırmak amacıyla bu çalışma yapıldı.

Çalışma kanser tanısı alıp kemoterapi alırken veya aldıktan sonra oral mukoziti gelişen 35 hastanın 61 kemoterapi siklusu ile yapıldı. Hastalar randomize olarak iki gruba dağıtıldı. Otuziki kemoterapi siklusunda rhGM-CSF ile ağız bakımı verilirken 29 siklusta %0.2’lik klorheksidin, %1’lik sodyum-bikarbonat, mikostatin, vitamin E, ranitidin’den oluşan standart ağız bakımı uygulandı. Her iki gruba da ağrı kontrolü için novacain-gliserin içeren lokal anestetik solüsyonu verildi. rhGM-CSF solüsyonu 300 mikrogramlık molgramostim (Leukomax-Novartis/Shering Plough Corp.) 60 cc serum fizyolojik içinde çözülerek hazırlandı. Solüsyon günde dört kez gargara şeklinde uygulandı. İlk beş gün içinde hiç klinik yanıtı olmayan hastalarda tedavi sonlandırıldı. Beşinci günden önce cevabı olan hastaların ağız bakımlarına tam iyileşme sağlanana kadar devam edildi. Bulgular: İki grup arasında mukozit evresi, mukozit süresi açısından fark yoktu. Çalışma grubunun mukozit süresi ortalama 5 gün iken kontrol grubunda mukozitin 4 günde iyileştiği görüldü. Kontrol grubunun %62.1’i çalışma grubunun %81.3’ü tedaviye tam iyileşme şeklinde yanıt verdiler (p=0.095). Ağır mukoziti olan hastalarda rhGM-CSF ile daha yüksek oranda tam iyileşme sağlandı (p=0.023). Nötropeni evreye ve mukozit süresine etki eden risk faktörü olarak görülmedi.

Bu çalışma ile rhGM-CSF‘li gargara kemoterapi sonrası mukoziti gelişen hastalarda klorheksidinli gargara uygulamasına kıyasla mukozit süresini, evresini azaltmamasına rağmen ağır mukozitlerde daha fazla hastada tam iyileşme sağlaması, ağır mukoziti olan hastalarda kullanılabilir sonucuna varılmakla beraber tanısı daha homojen daha geniş hasta popülasyonları ile çalışmalara ihtiyaç vardır.