International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 2 Page(s): 113-118
MULTİPL MYELOMA VE HEMOSTATİK DEĞİŞİKLİKLER

MUSTAFA ÖZDOĞAN1, ERKAN ÇOBAN1, LEVENT ÜNDAR1

Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Onkoloji BD

Keywords: multipl myeloma, hemostatik değişiklikler
Multipl myeloma, klinik olarak kemik iliğinde plazma hücrelerinin malign proliferasyonu, serum veya idrarda monoklonal proteinin saptanması, anemi, hiperkalsemi, renal yetmezlik ve litik kemik lezyonları ile tanınır. Multipl myelomalı hastalarda hemostatik değişiklikler gözlenebilir. Hemostazdaki bu değişiklikler, kanama veya tromboz veya her ikisinin birlikteliği şeklinde olabilir, ancak kanama tromboza göre daha sıktır. Multipl myelomadaki hemostatik değişikliklerin etyopatogenezi çok faktörlüdür.