International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 1 Page(s): 021-030
Evre II-III Rektum Kanserli Hastalarda Adjuvan Kemoradyoterapi Sonuçları: Retrospektif Değerlendirme

Mustafa İZMİRLİ1, Bülent AŞKAROĞLU2, M. Yakup BÜYÜKPOLAT2, M. Halil AKBÖRÜ2, Tayfun HANCILAR2, Fuat YAMAN2, Mustafa ÜNSAL1

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği

Keywords: Rektum kanseri, Adjuvan tedavi, Kemoradyoterapi, Prognoz
Adjuvan kemoradyoterapi uygulanan evre II-III rektum kanserli hastalarda sağkalım ve nüks oranları üzerine etkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlandı. Kliniğimize 1 Ocak 1998 – 31 Aralık 2003 tarihleri arasında başvurarak kemoradyoterapi uygulanan 164 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların klinik ve patolojik bulguları ve cerrahi, kemoradyoterapi uygulamaları kaydedildi Hastaların medyan yaşı 56 (aralık 22-82), 86’sı (%52.4) kadın, 78’i (%47,6) erkekti. TNM evrelemesine göre hastaların 70’i (%42.7) evre II, 94’ü (%57.3) evre III’tü. Tüm hastalara 5-Fluorourasil / Folik asit (FUFA) kemoterapisi ve radyoterapi uygulanmıştı. Takipte 16 (%9.8) hastada lokal nüks, 35 (%21.3) hastada uzak metastaz ve 6 (%3,7) hastada ise lokal nüks ve uzak metastaz birlikte görülmüştü. En sık uzak metastaz yeri karaciğerdi. Lokal nüks üzerinde etkli parametrelerde lenf nodu tutulumu, evre, histolojik grade ve cerrahi tipi istatistiksel olarak anlamlı iken uzak metastaz üzerine yalnızca evre istatistiksel olarak etkili bulundu. Medyan takip 50 ay olup 5 yıllık genel sağkalım %68.34 ve hastalıksız sağkalım %63.82 idi. Genel ve hastalıksız sağkalımı etkileyen parametreler değerlendirildiğinde tek değişkenli analizde lenf nodu tutulumu, evre, cerrahi tipi ve histolojik grad istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Çok değişkenli analizde ise genel sağkalımı evre, histolojik grad ve cerrahi tipi etkilerken hastalıksız sağkalımda yalnızca cerrahi tip ve histolojik grad istatistiksel anlamlı bulundu. Sonuç olarak cerrahi tipi ve histolojik grad lokal nüks ve hastalıksız sağkalımı anlamlı olarak etkilemektedir.