International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 4 Page(s): 185-194
NON-HODGKİN LENFOMA VAKALARIMIZIN KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülsüm E. PAMUK1, Ferda HARMANDAR2, Orbay HARMANDAR2, Burhan TURGUT1, Emre TEKGÜNDÜZ1, Muzaffer DEMİR1, Özden VURAL1

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, EDİRNE
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, EDİRNE

Keywords: Non-Hodgkin lenfoma, Prognoz, CHOP, Rituksimab
Non-Hodgkin lenfomalı (NHL) 114 hastamızın klinik özellikleri, histopatolojik tipleri, tedavileri ve yanıtları, ve sağkalım analizi değerlendirildi. Tanıda Cotswold’a göre %10’u evre I, %14’ü evre II, %30’u evre III ve %46’sı evre IV’tü. Olguların 101’ine (%89) tedavi uygulandı. 57 olguda (%56) CHOP ve 17 olguda (%17) rituksimab (R)-CHOP verildi. En yüksek tam remisyon oranı R-CHOP grubundaydı (%83). Hastaların medyan sağkalımı 52 aydı. 3 yıllık sağkalım %54, 5 yıllık sağkalım %46 idi. Çok agresif NHL’lilerin sağkalımı (3 ay), agresif (41 ay) ve indolentlerden (86 ay) kısaydı (p’ler <0.05). Tanıda evre IV olguların medyan sağkalımı (26 ay), evre I (ulaşılamadı), evre II (86 ay) ve III (96 ay) olgulardan kısaydı (p’ler <0.05). Tanıda B semptomlu, ekstranodal ve kemik iliği tutulumu saptananlarla, ilk tedaviye yanıtsız, IPI>2 olanların sağkalımları diğerlerinden kısaydı (p’ler<0.05). Cox regresyon analizinde, ilk tedaviye cevapsızlığın (OR:11.6, p=0.001) bağımsız kötü prognostik faktör olduğu saptandı. İlk tedavide rituksimablı kombine kemoterapiyle yüksek tam remisyon oranı dikkat çekiciydi.