International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 3 Page(s): 108-120
REKTAL KANSER TANILI OLGULARDA ADJUVANT TEDAVİNİN UZUN DÖNEM YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Diclehan ÜNSAL1, Evrim TUNÇ1, Yücel PAK1

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, ANKARA

Keywords: Rektal kanser, Adjuvant tedavi, Radyoterapi, Yaşam kalitesi
Rektum kanserli olgularda adjuvant tedavilerin uzun dönem yaşam kalitesi üzerine etkisi değerlendirilmiştir.

Adjuvant tedaviler sonrası halen hastalıksız olan 102 lokal ileri evre rektal kanserli olgu çalışmaya alındı. EORTC QLQ-C30 ve CR-38 Türkçe yaşam kalitesi formlarını doldurmaları istendi.

Çalışmaya katılan 102 olgunun 50’si kadın olup medyan yaş 55 yıldı. Olguların %53’üne APR ve %84’üne postoperatif tedavi uygulandı. Medyan takip süresi 2.7 yıldı. Global sağlık durumu kısa takibi olanlarda daha iyiydi. Fonksiyonel parametreler LAR uygulananlarda ve 3 yıldan az takipli olgularda daha iyiydi. Semptom parametreleri; LAR (yorgunluk, ağrı, konstipasyon, idrar problemleri), 3 yıldan az takiplilerde (yorgunluk, insomnia, defekasyonla kolostomi problemleri), erkeklerde (yorgunluk, insomnia, kolostomi problemleri) ve 60 yaş altı olgularda (yorgunluk, GI problemler) daha iyi olarak saptandı.

Rektal kanser nedeniyle adjuvant tedavi uygulanmış olgularda yaşam kalitesini belirleyen en önemli değişkenler cerrahi tipi ve takip süresi olarak belirlendi.