International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 2 Page(s): 082-086
JUVENİL ANJİOFİBROMA OLGUSUNDA RADYOTERAPİYE İKİNCİL OSTEOSARKOM: OLGU SUNUMU

Saadettin KILIÇKAP1, Sercan AKSOY1, Murat DİNÇER1, E. Arzu SAĞLAM2, Şuayib YALÇIN1

1Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Medikal Onkoloji Ünitesi, ANKARA
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bölümü, ANKARA

Keywords: Juvenil anjiofibroma, Radyoterapi, İkincil tümör, Osteosarkom
Juvenil nazofarengeal anjiofibroma (JNA) sıklıkla posterior nazal duvarda yerleşim gösteren ve fibrovasküler stromadan köken alan yüksek derecede vasküler bir neoplazmdır. JNA cerrahi ve/veya radyoterapi ile tedavi edilebilir. Terapötik yaklaşımlara rağmen çoğunlukla rekürrenslerle seyreder. Osteosarkom sıklıkla uzun kemikleri tutan ve genç erişkinlerde görülen malign bir neoplazmdır. İyonize radyasyon osteosarkom için bir risk faktörüdür ve sıklıkla radyasyon alanı içerisinde görülür. Radyasyona bağlı osteosarkom genellikle 5 ila 20 yıllık bir latent periyod sonrası görülür. Kranial kemik tutulumu oldukça nadirdir.


Bu makalede radyoterapi ile tedavi edilen nazofarengeal anjiofibroma tanısı almış hastada radyoterapiye bağlı gelişen bir osteosarkom olgusu rapor edilmiştir.