International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 2 Page(s): 096-098
SINIRLI EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ TANISI İLE TAM REMİSYONDA İZLENEN HASTADA AML GELİŞİMİ: OLGU SUNUMU

AHMET DİRİER1, ABDURRAHMAN IŞIKDOĞAN1, BİLGEHAN KARADAYI1

Dicle Üniv. Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi AD

Keywords: küçük hücreli akciğer kanseri, akut miyeloblastik lösemi, ikincil primer kanser
Sınırlı evre küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) tanısıyla 62 yaşındaki erkek hastaya eşzamanlı torakal radyoterapi ve sisplatin ve etoposid kemoterapisi başlandı. Toplam 46 Gy radyoterapi ve 4 kür kemoterapi sonrası klinik ve radyolojik tam remisyon sağlandığı görüldü ve proflaktik kranial radyoterapi de uygulandı. Altı ayı aşkın tam remisyonda takip edilen hastada halsizlik ve yorgunluk şikayetleri ile pansitopeni saptandı. Periferik yayma ve kemik iliği biyopsisi ile akut miyeloblastik lösemi tanısı kondu. AML-M2 tanısı flow sitometri ile doğrulandı. Hastaya 7+3 sitozin-arabinozid+idarubicin başlandı. Tedavinin 35. gününde gelişen akut solunum durması ile hasta kaybedildi. Hastanın ölüm nedeninin trombositopeniye bağlı intrakranial kanama olduğu düşünüldü.