International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 1 Page(s): 027-031
NON-HODGKİN LENFOMADA PROGNOSTİK PARAMETRELER

Doğan UNCU1, Hüseyin ABALI1, Nuriye ÖZDEMİR1, Burçin BUDAKOĞLU1, Tunç GÜLER1, Berna Ç. ÖKSÜZOĞLU1, Nurullah ZENGİN1

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği, ANKARA

Keywords: Non-Hodgkin lenfoma, Prognoz
Non-Hodgkin lenfomalı (NHL) hastalarda tedavi planı öncesinde prognozu tahmin etmek büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, NHL'li hasta grubumuzda, sağkalıma etki edebilecek anlamlı prognostik parametreleri tespit etmeyi amaçladık. Yüz yetmiş dört NHL hasta kayıtları retrospektif olarak incelendi. Genel sağkalım univariate analizinde yaş, B semptomu, performans durumu, bazal serum laktat dehidrogenaz (LDH), hemoglobin ve albumin düzeylerinin yaşam süresine istatistiksel olarak anlamlı etkisi mevcuttu. Hasta grubumuzda 60 yaş üzeri, LDH yüksekliği, performans durumu düşüklüğü, albumin düşüklüğü, anemi ve B semptomu varlığı kötü prognostik parametreler olarak tespit edildi.