International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 1 Page(s): 001-008
METASTİK MEME KANSERLERİNDE HER-2/NEU AMPLİFİKASYONU, EKSPRESYONU VE POLİZOMİ 17’NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Tahsin YAKUT1, Mutlu DEMİRAY2, Tuna GÜLTEN1, İlker ERCAN3, Mustafa HATİPOĞLU1, Barbaros YİĞİT1, Şahsene TOLUNAY4

1Uludag University Medical Faculty, Medical Genetics Department, BURSA
2Uludag University Medical Faculty, Oncology Department, BURSA
3Uludag University Medical Faculty, Biostatistics Department, BURSA
4Uludag University Medical Faculty, Pathology Department, BURSA

Keywords: HER-2/neu, Metastatik meme kanseri, IHC, FISH
HER-2/neu onkogeninin amplifikasyonu yada artmış ekspresyonu kötü prognozla ilişkilidir ve trastuzumab tedavisine yanıtla arasında korelasyon vardır. Meme kanserlerinde 17. kromozomu da içine alan sayısal anomaliler görülmekte ve buna bağlı olarak HER-2/neu gen sayısı vegen ürününün immune boyanma pozitiflik değerinde de rölatif olarak değişmeler olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı da 17. kromozomdaki bu sayısal değişikliklerin Her-2/neu genine ait immunohistokimyasal pozitif boyanmalara katkısını değerlendirmektir. 32 adet metastatik meme kanserinin parafinize edilmiş dokuları, HER-2/neu genine ve 17. kromozoma özgü iki-renkli FISH probları kullanılarak analiz edildi. Çalışma sonuçları, IHC 2+ boyanma ile polizomi 17 arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğunu ortaya çıkardı (p=0.011), ayrıca IHC3+ boyanma ile de Her-2/neu amplifikasyonu arasında anlamlı ilşki vardı (p=0.023). Sonuç olarak 17. kromozomunun sayısal artışına bağlı olarak HER-2/neu geninin kopya sayısınındaki artma, protein ekspresyonunun da armasına neden olmaktadır, böylece, polizomi 17 olan vakalarda yalancı poitiflikleri önlemede FISH analizinin yapılması daha da önemli hale gelmektedir.