International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 4 Page(s): 219-228
DUKTAL KARSİNOMA İN SİTU

İlhan ÖZTOP

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İZMİR

Keywords: Duktal karsinoma in situ, Tanı, Tedavi, Prognoz
Duktal karsinoma in situ (DCIS), memenin non-invaziv bir tümörü olup, tarama mammografisinin yaygınlaşması sonucu insidansında son iki dekadda belirgin ölçüde artış izlenmiştir. Doğal davranışı tümörün derecesine ve histolojik tipine göre değişmekte olup, tedavisiz bırakıldığında düşük dereceli olanların üçte biri 30 yıl kadar sonra invaziv kansere dönüşmekte, yüksek dereceli olanlarda ise bu süre 5 yıla kadar inmektedir. Tedavi edildiğinde ise olguların %1-32’sinde (mastektomi olanların %1-2’sinde, lumpektomi uygulananların ise %32’sinde) rekürrens meydana gelmektedir. Rekürrenslerin yarısı invaziv rekürrens olarak ortaya çıkmaktadır.


Lokal tedavide mastektomi uzun süredir temel tedavi yaklaşımı olmuş, ancak daha sonra lumpektomiye radyoterapinin eklenmesinin benzer sonuçları sağladığı gösterildikten sonra meme koruyucu cerrahi standard yaklaşım olmuştur. Ancak halen multisentrik ve/veya yaygın hastalığı olanlarda [Van Nuys Prognostik İndeks (VNPI) skoru 10-12 olanlar] total mastektomi önerilmektedir. Üç randomize çalışmada lumpektomiye radyoterapi eklenmesinin rekürrens riskini anlamlı düzeyde azalttığı, ancak sağkalıma katkısının olmadığı gösterilmiştir. Benzer şekilde, iki randomize çalışmada lumpektomi+radyoterapiye tamoksifen eklenmesinin etkinliği araştırılmış ve (birinde istatistiksel anlamlılığa ulaşmamakla birlikte) rekürrens riskini azalttığı, ancak sağkalım avantajının olmadığı gösterilmiştir. Bugün için VNPI skoru 4-6 olanlarda lumpektomi±radyoterapi, skor 7-9 olanlarda lumpektomi+radyoterapi, skor 10- 12 olanlarda ise mastektomi önerilmektedir. Hormon reseptörü (+), yüksek riskli, lumpektomi+radyoterapi uygulanan, genç hastalarda tamoksifen ilave edilmektedir.


Halen devam eden dört randomize çalışmanın ikisinde, düşük riskli olgularda lumpektomiye radyoterapi eklenip eklenmemesinin etkisi, diğer ikisinde de tamoksifene karşılık aromataz inhibitörlerinin etkinliği araştırılmaktadır.