International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 4 Page(s): 208-211
REZEKTABL OLMAYAN EVRE III KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNİN GÜNCEL TEDAVİSİ

Özden ALTUNDAĞ1, Kadri ALTUNDAĞ2,3

1Department of Thoracic/Head&Neck Cancer Medicine The University of Texas M .D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Medikal Onkoloji Bölümü, ANKARA
3Department of Breast Medical Oncology The University of Texas M .D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA

Keywords: Evre III küçük hücreli dışı akciğer kanseri, Rezektabl olmayan, Kemoterapi, Radyoterapi
Küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) hastaların %20-25’inin tanı anındaki evresi III’tür. Bölgesel rekürrenslerin ve uzak metastazların sık olması nedeniyle bu hastaların genel sağkalım oranları düşük seyretmektedir. Bu nedenle evre III KHDAK’lı hastalarda uygulanacak tedavi rejimi hem lokorejyonel yayılımı hem de mikrometastatik hastalığın gelişmesini kontrol etmelidir. Radyoterapi ile birlikte kemoterapinin verilmesi (eşzamanlı, konkurren, konkomitan kemoradyoterapi) lokorejyonel hastalığın kontrolünü artırmakla birlikte aynı zamanda mikrometastatik hastalığın gelismesine de engel olur. Rezektabl olmayan evre III KHDAK’da radyoterapi ile kemoterapinin birlikte kullanımı ile pekçok çalışma mevcuttur. Son çalışmalar, kemoterapi ve radyoterapinin eşzamanlı verildiğinde daha etkili olduğunu desteklemiştir. Sonuçta rezektabl olmayan evre III-KHDAK’nın standard tedavi yaklaşımı eşzamanlı kemoradyoterapi olarak kabul edilmiştir. Rezektabl olmayan evre III-KHDAK’de uzak metastazlar hala tedavi başarısızlığının temel sebebi olması nedeniyle kemoradyoterapi öncesi ve sonrası sistemik kemoterapi uygulamaları bu hasta grubunda sağkalıma katkıda bulunabilir. Bütün bu gelişmelere rağmen evre III KHDAK’de hala rekürrensler ve ölümler olmaktadır. Bu nedenle yeni tedavi stratejilerine ihtiyaç vardır.