κB IN UNRESECTABLE NON-SMALL CELL CARCINOMA OF THE LUNG TREATED WITH CONCOMITTANT CHEMORADIOTHERAPY"> κB, Prognostik faktör">
International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 3 Page(s): 138-143
EŞZAMANLI KEMORADYOTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN EVRE III KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE NF-κB’NİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

Celalettin EROĞLU1, Işın SOYUER2, Serdar SOYUER1, Oğuz G. YILDIZ1, Okan ORHAN1, Mete GÜNDOĞ1, Metin ÖZKAN3, Özlem ER3, Mustafa ALTINBAŞ3, Bünyamin KAPLAN1

1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
3Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, KAYSERİ

Keywords: KHDAK, Kemoradyoterapi, NF-κB, Prognostik faktör
Eşzamanlı kemoradyoterapi ile tedavi edilen evre III küçük hücreli dışı akciğer kanserler (KHDAK)’inde transkripsiyon faktör nükleer faktör kappa B (NF-κB)’nin prognostik önemini araştırmayı amaçladık.


Çalışmaya eşzamanlı paclitaxel + carboplatin ve radyoterapi ile tedavi edilen 28 olgu dahil edildi. Tüm olgularda konvansiyonel/ hiperfraksiyone radyoterapiyle birlikte eşzamanlı paclitaxel + carboplatin uygulandı ve olgular 0-4 kür konsolidasyon kemoterapisi aldı. Olgulara ait parafin bloklardan yeni kesitler alınarak NF-κB immünohistokimyasal boyası uygulandı. NF-κB pozitif ve negatif gruplar arasında progresyonsuz sağkalım ve genel sağkalım açısından fark olup olmadığı araştırıldı.


Sağkalım analizlerinde, NF-κB’nin %10’dan fazla pozitif olduğu olgularda progresyona kadar geçen süre negatif gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede kısa bulunmasına rağmen, her iki grup arasında genel sağkalım açısından bir fark saptanmadı.


Bulgularımız, NF-κB’nin küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde prognostik faktör olarak önemi olabileceğini düşündürmektedir.