International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 2 Page(s): 080-085
KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ/LENFOMA'DA FLUDARABİN TABANLI KEMOTERAPİ

FEVZİ ALTUNTAŞ1, BÜLENT ESER1, ÖZLEM CANÖZ1, ÖZLEM ER1, METİN ÖZKAN1, SERDAR ŞIVGIN1, MUSTAFA ÇETİN1, ALİ ÜNAL1

Erciyes Üniv. Tıp Fak. Dedeman Hastanesi, Hematoloji-Onkoloji BD, KAYSERİ

Keywords: kronik lenfositik lösemi/lenfoma, fludarabin, fludarabin tabanlı kemoterapi
Kliniğimizde 1997-2002 yılları arasında fludarabin veya fludarabin + mitoksantron + deksametazon (FND) rejimi ile tedavi edilen 47 kronik lenfositik lösemi (KLL) (n=31) ve küçük lenfositik lenfoma (SLL) (n=16) olgularını retrospektif olarak inceledik. Yirmi iki hasta daha önce herhangi bir tedavi almamış hastalardan (grup-I) ve 25 hasta ise daha önce tedavi almış ve refrakter veya relaps olgulardan oluşmaktaydı (grup-II). Fludarabin tek başına 16 hastaya verildi (grup-I/II: 6/10). Otuz bir hasta FND rejimi ile tedavi edildi (grup I/II: 16/15). Tedavi her 4 haftada bir tekrarlandı ve maksimum 6 kür verildi (3-6). Ortanca takip süresi 22 ay (5-63 ay) idi. Toplam yanıt oranları grup-I ve II'de sırasıyla %72.8 ve %56 idi (p<0.001). Progresyonsuz sağkalım (PFS) oranları grup-I'de grup-II'deki hastalara göre daha iyi olmasına rağmen istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Fludarabin alan grupta FND kombinasyon tedavisi alan hastalar ile karşılaştırıldığında PFS oranları bakımından istatiksel anlamlılık tespit edilmemiştir (p>0.05). Grade II-IV nötropeni FND kombine tedavisi alan grupta daha daha yüksek oranda tespit edildi. Daha önce tedavi almamış hastalarda her iki rejim de yüksek yanıt oranları ile ilişkili olmasına rağmen FND kombinasyon tedavisi fludarabin tedavisine göre nüks veya refrakter hastalıkta daha etkili ancak daha toksik idi.