International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 3 Page(s): 120-131
PREOPERATİF KEMORADYOTERAPİ UYGULANAN REKTUM KANSERLİ OLGULARDA PATOLOJİK TAM YANITIN ÖNEMİ

Diclehan ÜNSAL1, Evrim TUNÇ1, B.Bülent MENTEŞ2, Aytuğ ÜNER3, Yücel PAK1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı, ANKARA

Keywords: Rektal kanser, Kemoradyoterapi, Radyoterapi, Adjuvant tedavi, Patolojik tam yanıt
Rektum kanseri tanısıyla preoperatif adjuvant kemoradyoterapi uygulanan olgularda patolojik tam yanıt (pTY) elde edilmesinin prognostik değerinin araştırılması amaçlanmıştır. Preoperatif kemoradyoterapi sonrası radikal rezeksiyon ile tedavi edilen evre II-III rektum kanserli 65 olgu değerlendirilmiştir. Rekürrens ve sağkalım, tümör özellikleri ve pTY ile kıyaslanmıştır. Tümör evresinin gerilemesi %77 olguda, pTY %20 olguda saptanmıştır. Klinik ve patolojik değişkenlerin hiçbirisi pTY ile ilişkili bulunmamıştır. 5 yıllık lokal rekürrens oranı %14 ve uzak metastaz oranı %26’dır. pTY alınan sadece bir olguda hastalık nüksü gözlenmiştir (uzak metastaz). Patolojik evresi I, II ve III olan olgular arasında hastalıksız sağkalım açısından fark saptanırken genel sağkalım açısından fark saptanmamıştır. Preoperatif kemoradyoterapi ile pTY sağlanması lokal kontrol ve hasta sağkalımında düzelme ile ilişkili bulunmuştur.