International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 3 Page(s): 115-119
KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ SERUM LDH DÜZEYLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

Feyyaz ÖZDEMİR1, Özlen BEKTAŞ2, İrfan URUÇ3, Yılmaz BÜLBÜL4, Murat TOPBAŞ5, Halil KAVGACI1, Mustafa YILMAZ6, Fazıl AYDIN1

1Karadeniz Teknik Universitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
2Karadeniz Teknik Universitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
3Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
4Karadeniz Teknik Universitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
5Karadeniz Teknik Universitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
6Karadeniz Teknik Universitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, TRABZON

Keywords: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, LDH, Sağkalım
Bu çalışmada küçük hücreli akciğer kanseri (KHDAK) tanısı almış olguların tanı sırasındaki LDH düzeylerinin bu hastaların prognozları üzerine etkilerininin araştırılması planlandı. Çalışmaya KTÜ Tıp Fakültesi tıbbi onkoloji ve göğüs hastalıkları kliniğine ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tıbbi onkoloji kliniğine başvuran tanıdaki LDH seviyeleri bilinen küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı almış 96 hasta dahil edildi.


Yüksek LDH seviyeli gruptaki hastaların sağkalım süreleri (6.5 ay) normal LDH seviyeli gruba (12.9 ay) göre anlamlı oranda daha kısa bulundu (p=0.0011). Serum LDH seviyelerine göre normal ve yüksek olan gruplardaki hastaların alt grup analizlerinde, hastalar arasında yaş, cinsiyet, performans durumu, evre durumu, cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi uygulanıp uygulanmadığı açısından fark yoktu.


Yüksek LDH seviyeli hastaların kötü prognozlu olmalarının sebebi bu hastaların kemoterapiye daha dirençli, rekürrens oranlarının yüksek ve düşük remisyon oranlarına sahip olmaları olabilir. Bu konuda daha kapsamlı çalışmalara gerek duyulmaktadır.