International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 2 Page(s): 078-085
LENFOMALI (HODGKİN VE NON-HODGKİN) HASTALARDA YORGUNLUK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Arife AZAK1, Sezgi ÇINAR2

1Pamukkale Üniversitesi Çivril Kadir Kameroğlu Sağlık Yüksekokulu, Denizli
2Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul

Keywords: Hodgkin lenfoma, Non-hodgkin lenfoma, Yorgunluk sendromu
Bu çalışma, Hodgkin (HL) ve Non-Hodgkin lenfomalı (NHL) hastalarda akut yorgunluk sendromunun varlığını, düzeyini ve yorgunluğu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Akut yorgunluk sendromunu değerlendirmek için “MD Anderson Cancer Center” tarafından geliştirilen “Kısa Yorgunluk Formu ( Brief Fatigue Inventory)” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirilmesi için varyans analizi, korelasyon analizi ve t-testi kullanılmıştır. Lenfomalı olgularda genel yorgunluk düzeyi ve günlük faaliyetlerin, yorgunluktan etkilenme düzeylerinin orta derecede olduğu saptanmıştır. Lenfomalı olgulardan; ileri yaştakilerde, kadınlarda, okuma-yazma bilmeyenlerde, dul ve boşanmış olanlarda, ev kadınlarında, başka bir kronik hastalığı olanlarda, klinikte yatarak tedavi alanlarda yorgunluk hissinin daha fazla olduğu saptanmıştır (p<0.05). HL ve NHL arasında genel yorgunluk düzeyleri ve günlük faaliyetlerin etkilenme düzeyleri açısından anlamlı fark saptanmamıştır. Sonuç olarak, lenfomalı hastalarda sık karşılaşılan akut yorgunluk sendromunun düzeyinin belirlenmesi önerilmektedir.