International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 2 Page(s): 073-077
AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA ALTERNATİF TEDAVİ KULLANIMI

Serap AKYÜREK1, Cem ÖNAL1, Cengiz KURTMAN1

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, ANKARA

Keywords: Alternatif tedavi, Akciğer kanseri, Bitkisel karışım tedavisi
Bu çalışmanın amacı alternatif tedavi (AT) kullanan akciğer kanser tanılı hastalarda AT prevelansı, hasta karakteristiği ve AT tiplerini araştırmaktır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi bölümünde Mayıs 2004- Ocak 2005 tarihleri arasında akciğer kanseri tanısı ile radyoterapi (RT) planlanan 102 hastaya yüz yüze tedavi öncesi anket formları dolduruldu. Alternatif tedavi kullanan ve kullanmayan hastaların demografik özellikleri, hastalık ve tedavi karakteristikleri, hastaların AT’den beklentileri ve bu tedavinin hasta üzerindeki etkileri araştırıldı. Grupların karşılaştırılmasında Fisher testi kullanıldı. Radyoterapi için başvuran 102 hastadan 64’ünün (%63) başvuru sırasında alternatif tedavi kullandığı görüldü. Hastaların %59’unun ısırgan otu ve tohumunu içeren bitkisel karışımları kullanıldığı görüldü. Bu çalışmada düşük sosyoekonomik düzey ve düşük eğitim düzeyinin alternatif tedavi kullanımını etkileyen en önemli faktör olduğu bulundu (p<0.001). Akciğer kanseri tanılı hastaların standart tedavileri yanında alternatif tedavilere sıklıkla başvurduğu görüldü. Onkologların etkinliği henüz ispatlanmamış bu tedavi yöntemlerinden ve bunların potansiyel yan etkilerinden haberdar olmaları gerektiği kanısındayız.