International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 2 Page(s): 074-079
YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA RADYOTERAPİ SONUÇLARIMIZ

MİNE GENÇ1, ZÜMRÜT BAHAT1, MELEK N. YAVUZ1, EMEL CİMŞİTOĞLU1, EDA KÜÇÜKTÜLÜ1, FATMA ÇOLAK1, ALİ A. YAVUZ1

Karadeniz Teknik Üniv. Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi AD, TRABZON

Keywords: yumuşak doku sarkomları, radyoterapi, prognostik faktörler
Haziran 1996-Nisan 2003 tarihleri arasında organ koruyucu cerrahi ve radyoterapi uygulanan yumuşak doku sarkomu tanılı 41 erişkin hasta tedavi sonuçları ve prognostik faktörler yönünden retrospektif olarak değerlendirildi. Histopatolojik olarak en sık görülen tipler maliyn fibröz histiyositom (%28), leyomiyosarkom (%19) ve liposarkomdu (%14). En sık yerleşim yeri gövde (%49) ve ekstremite (%49) olup sadece bir olguda baş-boyun yerleşimi bulunmaktaydı. Hastalara teleterapi cihazları (kobalt 60 ve 6-10 MV lineer hızlandırıcı) ile toplam 50-72 Gy (mediyan 60 Gy) postoperatif radyoterapi uygulandı. Dört yıllık lokal kontrol ve genel sağkalım oranları sırasıyla %48 ve %66 olarak bulundu. Prognostik faktörlerin çok değişkenli analizinde yerleşim yeri lokal nüks açısından, tümör boyutu ise genel sağkalım açısından istatistiksel olarak anlamlı faktörler olarak bulundu.