International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 1 Page(s): 006-014
YÜKSEK RİSKLİ MALİGN MELANOMUN ADJUVAN TEDAVİSİNDE ORTA YÜKSEK DOZ İNTERFERON ALFA-2B TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ VE TOLERABİLİTESİ

Bülent KARABULUT1, V. Canfeza SEZGİN1, Gamze GÖKSEL2, Ulus A. ŞANLI1, Rüçhan USLU1, Erdem GÖKER1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İZMİR
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, MANİSA

Keywords: Malign melanom, Adjuvan tedavi, İnterferon alfa 2B
Malign melanomun adjuvan tedavisine ilişkin araştırmalar ve tartışmalar yoğun olarak devam etmektedir. 1995 – 2004 yılları arasında yüksek riskli non-metastatik opere malign melanom tanısı ile orta yüksek doz interferon alfa 2b tedavisi alan 49 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. 23 hastada tanı sırasında bölgesel lenf nodu tutulumu vardı. İnterferon tedavisi, indüksiyon tedavisi olarak 10 milyon Ü/gün haftada beş gün, 4 hafta süreyle ve daha sonra da idame tedavisi olarak 11 ay süreyle haftada üç gün 10 milyon Ü/gün interferon alfa 2b tedavisi uygulandı. Hastalar ortalama 35 (2-101)) ay süreyle izlendi. İzlem süresinde 7 (%14) hastada lokal nüks, 12 (%24) hastada bölgesel lenf nodu metastazı (RLNM) ve 20 (%41) hastada uzak organ metastazı saptandı. 5 yıllık izlemde hastalıksız sağkalım %32, uzak metastazsız sağkalım %54 ve genel sağkalım %68 olarak hesaplandı. Tedavinin hastalar tarafından iyi tolere edildiği gözlendi. İlaç ile ilişkili grade 4 toksisite izlenmedi. Malign melanomun klinik seyri göz önüne alıdığında sonuçlar umut verici olarak yorumlanmıştır.