International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 2 Page(s): 068-072
DAHA ÖNCEDEN ANTRASİKLİN VE TAKSAN TEDAVİSİ ALMIŞ METASTATİK MEME KANSERLİ HASTALARDA GEMSİTABİN TEDAVİSİ

Veliddin C. SEZGİN1, Bülent KARABULUT1, Rüçhan USLU1, Ulus A. ŞANLI1, Erdem GÖKER1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İZMİR

Keywords: Metastatik meme kanseri, Gemsitabin, Antrasiklin, Taksan
Daha önceden antrasiklin ve taksan tedavisi almış metastatik meme kanserli 15 hastada gemsitabinin etkinliği ve tolerasyonu araştırılmıştır. Gemsitabin, 3 hafta haftada bir 1000 mg/m2 uygulamayı takiben bir hafta dinlenme olacak şekilde 4 haftada bir 30 dakikalık intravenöz infüzyon ile uygulanmıştır. Medyan tamamlanmış siklus sayısı 4 idi (aralık: 1-12). Yanıt oranı %7 ve medyan yanıt süresi 12 aydı. Medyan progresyonsuz sağkalım (PS) süresi 5 aydı (%95 CI: 3,56-6,44). Medyan genel sağkalım (GS) süresi 20 aydı (%95 CI: 11,70-40,30). Gemsitabin, daha önceden tedavi almış metastatik meme kanserli hastalarda oldukça iyi tolere edilmişti. Gemsitabin, farklı etki mekanizması ve toksisite profili ile meme kanseri tedavisinde etkin bir ajandır. Gemsitabin’in meme kanseri tedavisinde tek ajan veya kombinasyon şeklinde kullanımı konusunda daha ileri araştırmalar yapılması gerekmektedir.