International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 2 Page(s): 063-067
PRİMER EKSTRANODAL LENFOMALAR: KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN NODAL LENFOMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI

Doğan UNCU1, Nuriye ÖZDEMİR1, Şebnem KARAKAN2, Berna Çakmak ÖKSÜZOĞLU1, Nurullah ZENGİN1

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Dahiliye Kliniği

Keywords: Non-Hodgkin lenfoma, Ekstranodal
Non-Hodgkin lenfomalar (NHL) yerleşimlerine göre nodal ve ekstranodal yerleşimli olarak gruplandırılmaktadır. Ekstranodal tutulum değişik serilerde farklı oranlarda (%24-48) bildirilmektedir.

Ocak 1994 ile Aralık 2001 tarihleri arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. İç Hastalıkları Kliniği'nde NHL tanısıyla tedavi edilen ve izleme alınan 174 hasta klinikopatolojik özellikleri açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların 65'i (% 37.4) primer ekstranodal başlangıçlıydı. Ekstranodal lenfomaların en sık bulunduğu anatomik yerleşim gastrointestinal sistemdi (%44.6).

Nodal ve ekstranodal lenfomalar klinik bulguları yönünden karşılaştırıldı. Nodal grupta B semptomu, bulky hastalık ve kemik iliği tutulumu ekstranodal gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazlaydı (p<0,05). Bu dağılım farklılığının nodal yerleşimli lenfomalarda ileri evre hastalık bulgularının daha geç ortaya çıkması ve hastaların daha geç evrede başvurmaları ile izah edilebileceğini düşünüyoruz.