International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 2 Page(s): 057-062
INTERLÖKİN 10 GEN POLİMORFİZMİ AKUT MYELOİD LÖSEMİ GELİŞİMİNDE BİR RİSK FAKTÖRÜ OLABİLİR

Bilkay BAŞTÜRK1, Elif EVKE2, Sema KARAKUŞ3, Ahmet TUNALI4

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İmmünoloji Bölümü, ANKARA
2Uludağ Üniversitesi Merkez Laboratuarı, BURSA
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, ANKARA
4Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, BURSA

Keywords: AML, Sitokin, Genotip, Polimorfizm
Akut lösemi pluripotent stem hücrelerin oluşturduğu bir hastalık grubudur. Bu çalışmada sitokin gen polimorfizmi ile akut myeloid lösemi (AML) gelişimi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışma grubu AML tanısı almış 23 hasta ve 60 sağlıklı kontrolden oluşturulmuştur.

Araştırılan gen polimorfizmleri (TNF- α, TGF- β, IL-10, IL-6, IFN- γ) sekans spesifik primerler kullanılarak PCR (PCR-SSP) yöntemi ile çalışılmıştır Sağlıklı kontrol grubu ile AML’li hasta grubunun sitokin gen polimorfizmleri karşılaştırıldığında hasta grupta IL-10 –1082 GCC/ATA polimorfizminin istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek, IL-10 –1082 ACC/ATA polimorfizminin ise az olduğu saptanmıştır. IFN-gama +874 T/A polimorfizmi lökosit sayısı ile ilişkili bulunmuştur. Bu bulgular IL-10 –1082 GCC/ATA polimorfizminin AML oluşumunda bir risk faktörü, IL- 10 –1082 ACC/ATA polimorfizminin ise koruyucu bir faktör olabileceğini göstermektedir.