International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 2 Page(s): 068-073
ÖZEFAGUS KANSERLERİNDE KEMORADYOTERAPİ SONUÇLARI

MEHMET KOÇ1, İHSAN KARSLIOĞLU1, ORHAN SEZEN1, M. VECDİ ERTEKİN1, S. BAŞOL TEKİN1

Atatürk Üniv. Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi AD

Keywords: özefagus kanseri, kemoradyoterapi, toksisite
Bu prospektif çalışma lokal ileri evre, medikal inoperabl veya operasyonu kabul etmeyen özofagus kanserli olgularda eş zamanlı olarak uygulanan kemoradyoterapinin palyasyon, sağkalım avantajı ve tedavi toksisitesini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. KPS ≥70 olan 25 (kadın: 13, erkek: 12) hastaya radyoterapi ile eş zamanlı kemoterapi verildi. Hastalara 2 Gy'lik fraksiyonlarla toplam 50 Gy eksternal radyoterapi uygulandı. Radyoterapinin 1. ve 5. haftasında Sisplatin + 5 Fluorourasil (FU) (sisplatin 1. gün 75 mg/m2, 5 FU 1-4. günler 1000 mg/m2 sürekli infüzyon) ve radyoterapi sonrası 21 günde bir olmak üzere aynı protokolle 2 kür daha kemoterapi uygulandı. Medyan sağkalım 8 aydır (2-41 ay). Bir yıllık genel sağkalım %48, 2 yıllık sağkalım %31 bulunmuştur. Kemoradyoterapi orta derecede tolere edilmiştir ve tedaviye bağlı ölüm görülmemiştir.