International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 4 Page(s): 188-193
KRONİK HEPATİT B'Lİ HASTALARDA İNTERFERON-A 5 MU / GÜN + LAMİVUDİN 300 MG/GŸN KOMBİNE TEDAVİSİNİN HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ

HANEFİ CEM GÜL1, CAN POLAT EYİGÜN1, VEDAT TURHAN1, İSMAİL YAŞAR AVCİ1

GATA infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Keywords: kronik hepatit b, ifn-a, lamivudin, hematolojik parametreler, yan etkiler
Kronik Hepatit B (KHB) tedavisinde İnterferon a ( IFN-a ) tek seçenek olarak kullanılmaktaydı. Ancak IFN-a ile kalıcı cevap sadece %25-40 oranındadır. Son yıllarda nükleozid analogları KHB tedavisinde IFN-a ile kombine edilerek kalıcı cevap oranı arttırılmaya çalışılmaktadır. Lamivudin (3'TC) KHB tedavisinde kullanılan ve ümit verici sonuçlar alınan bir nükleozid analoğudur. Çalışmamızda IFN-a 5mü/gün+Lamivudin 2x150 mg/gün kombine tedavisi alan KHBÕli hastalarda hematolojik parametrelerdeki değişiklikleri değerlendirmeyi amaçladık. Son 2 yıl içerisinde IFN-a + Lamivudin ile 6 ay süresince tedavi edilen 35 KHB'li hasta (Yaş Ortalaması: 29.71 ± 6.27, Range: 23-49) çalışmamıza dahil edildi. Olgularımızın 31'i erkek, 4'ü kadındı. Tedavi öncesi hastaların Ortalama Lökosit Değeri (OLD) 6722 ± 1391,1/mm3, Ortalama Trombosit Değeri (OTD) 202.000 ± 44536/mm3, Ortalama Hemoglobin Değeri (OHD) 15,1 ± 1,3 mg/dl idi. Birinci haftada OLD 3731± 930,4 seviyesine, 2. haftada 3371 ± 701,9 seviyesine, 4. haftada 3525 ± 722,8 seviyesine, 3. ayda 3360 ± 633,4 düzeyine, 6. Ayda ise 4491 ± 896,1 seviyesine düşmüştür. Birinci haftada OTD 141 bin ± 37275 düzeyine inerken, 2. haftada 126 bin ± 39.364 seviyesine, 4. haftada 119 bin ± 36.150 seviyesine, 3. ayda 120 bin ± 38896 seviyesine, 6. ayda ise ortalama 138 bin ± 43362 seviyelerine düşmüştür. Birinci haftada OHD 14,7 ± 1,2 seviyelerine inerken, 2. haftada 14,1± 1,23 düzeyine, 4. haftada 13,7 ± 1,31 düzeyine, 3. ayda 13 ± 1,39 düzeyine, 6. ayda ortalama 13,2 ± 1,26 seviyesine düşmüştür. Bir hastada lökosit 1000/mm3'ün altına düşmesi üzerine tedaviye beş gün ara verilip hastaya bu süre içerisinde 1mg/kg/gün GM-CSF (Granülosit Monosit-Koloni Stimulan Faktör) uygulandı. Sonra tedaviye haftada 3 kez 5 MÜ IFN-a+2 x150 mg/gün Lamivudin ile devam edildi. Sonuç olarak 5 MÜ/gün IFN-a+Lamivudin 2x150 mg/gün kombine tedavisi hematolojik yan etkileri yönünden güvenilir ve uygulanabilir olarak değerlendirildi.