International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 3 Page(s): 144-150
İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA PERİFERİK KAN TROMBOSİT AKTİVASYONU VE DOLAŞAN LÖKOSİT-TROMBOSİT AGREGATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE HASTALIK AKTİVİTESİ İLE İLİŞKİSİ

İLHAN ÖZTOP1, FATİH DEMİRKAN1, G. HAYRİ ÖZSAN1, HALİL ATEŞ1, MİNE ÇABUK1, BÜLENT ÜNDAR1

Dokuz Eylül University, Medical Faculty, Division of Hematology, İZMİR

Keywords: inflamatuvar barsak hastalıkları, p-selektin, dolaşan lökosit-trombosit agregatları, flow sitometri
Trombositler protrombotik olduğu kadar proinflamatuvar özellikler de taşıyabilirler. Biz flow sitometrik bir yöntemle inflamatuvar barsak hastalıklarında (İBH) trombosit aktivasyonu ve dolaşan lökosit-trombosit agregatlarını çalıştık. Çalışma grubu 3 Crohn, 12 ülseratif kolit (7'si aktif hasta) hastası ile 15 sağlıklı kontrolden oluşuyordu. Aktive trombositler ve dolaşan lökosit-trombosit agregatları sırasıyla CD42b/CD62P ve CD45/CD42b pozitiflikleri ile tanımlandı. P-selektin ekspresyonu ve lökosit-trombosit agregatları İBH grubunda, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha yüksekti (ortalama değer ± standard hata olarak, sırasıyla 4.53%±0.80 ve 1.61%± 0.43, P<0.05; ve 5.72%±0.97 ve 1.87%± 0.14, P<0.05). Aktif ve inaktif hastalığı olanlar kıyaslandığında istatistiksel anlamlılık bulunmadı. Bununla birlikte inaktif hastalar kontrol grubu ile kıyaslandığında lökosit-trombosit agregatları için istatistiksel anlamlılık bulunduğu halde (p<0.05), p-selektin ekspresyonu için bulunmadı. Flow sitometrik yöntemlerle belirlenen lökosit-trombosit agregatları, sık alevlenme gösteren İBH için erken bir aktivasyon belirleyicisi olabilir.