International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 3 Page(s): 119-125
HODGKİN HASTALIĞINDA SAĞKALIM ANALİZİ VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER

YEŞİM ERALP1, SEVİL BAVBEK1, MERT BAŞARAN1, ÖNER DOĞAN1, HAKAN ÇAMLICA1, ESRA KAYTAN1, EMİN DARENDELİLER1, HALUK ONAT1

Department of Medical Oncology, İstanbul University Institute of Oncology

AMAÇ: Bu çalışmada kliniğimizde tedavi ve izlemi yapılan Hodgkin lenfomalı hastalarda sağkalım ve prognostik faktörler araştırıldı. HASTALAR VE METOD: Bu çalışmada 1991-98 yılları arasında Hodgkin hastalığı tanısıyla kliniğimizde tedavi ve izlemi yapılan 125 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalar erken evre-düşük risk (I-IIIa, group 1); erken evre-yüksek risk (group 2) ve ileri evre (IIIb-IV; group 3) olmak üzere 3 prognostik gruba ayrılarak kliniğimizin protokoluna göre tedavi edildiler. Yüksek riskli hastaların seçiminde kullanılan major kötü prognoz faktörleri; lenfositten fakir histoloji, mediasten/toraks oranı>1/3, B semptomları ve nodal bölge>3; minör kötü prognoz faktörleri ise yaş>50, ESH (eritrosit sedimentasyon hızı) >40 mm/st., mikst hücreli histoloji ve tümör çapı>6 cm. idi. SONUÇLAR: Erkek/kadın oranı: 85/40, medyan yaş ortalaması 34 (15-84) olarak bulundu. Histolojik tiplemede hastaların 17'si (%12.8) lenfositten zengin; 30'u (%24) nodüler sklerozan; 64'ü (%51.2) mikst hücreli, 14'ü lenfositten fakir (%11.2) olarak bulundu; 1 hasta (%0.8) sınıflandırılamadı. Tüm grupta 87 hastada (%69.6) kötü prognoz faktörleri vardı. Erken evre (evre I, II, IIIa) ve kötü prognoz faktörü olmayan hastalara (n:37,%29.6) sadece radyoterapi uygulandı. Evre IIIb ve IV hastalar (n:27, %21.6) kemoterapi ve gerekirse radyoterapi ile; erken evre olup kötü prognoz faktörü olan hastalar (n:61,%48.8), kemoterapi ve peşisıra radyoterapi ile tedavi edildiler. Tüm grupta medyan 40.0 aylık takip süresince 70 hasta (%55.6) hastalıksız olarak hayattadır. Erken evre olan ve kötü prognoz faktörü bulunmayan grupta genel sağkalım süresi ortalama 90.51 ay, 7 yıllık sağkalım oranı % 97.0 olarak izlendi. Erken evre ve kötü prognoz faktörü (+) olan hastalarda ise ortalama sağkalım 75.54 ay, 5 ve 7 yıllık sağkalım oranları sırasıyla % 81.04 ve %60.06 olarak bulundu. Evre IIIb ve IV hastalarda genel sağkalım ortalama 77.12 ay, 3 yıllık sağkalım oranı % 80.84; tüm hastalar için, ortalama sağkalım 82.62 ay, 5 ve 7 yıllık genel sağkalım oranları sırasıyla %86.49 ve %76.94 olarak saptandı. Grupların hiçbirinde medyan sağkalım süresine ulaşılamadı. Bütün hasta grubunda tek değişkenli analizde kötü prognoz faktörleri (p:0.0089) dışında, ESH >40 mm/st. (p:0.0004) ve yaş >50 (p:0.0001) genel sağkalım üzerinde olumsuz etkileri olan bağımsız prognostik faktörler olarak bulundu. Evre IIIb ve IV hastalarda ise mediastinal tutulum sağkalım üzerinde etkisi olan tek prognostik faktör olarak gözlendi (p:0.02). Tüm grupta progresyona dek geçen süre medyan 34.0 ay; ortalama progresyonsuz sağkalım 73.37 ay; 5 yıllık progresyonsuz sağkalım oranı %74.14 olarak izlendi. Tek değişkenli analiz sonucu kötü prognoz faktörleri (p:0.012); ESH >=40 mm/st. (p:0.01); yaş >=50 (p:0.047) ve lenfositten fakir histoloji (p:0.036) ile progresyonsuz sağkalım arasında anlamlı bir ilişki saptandı. TARTIŞMA: Sonuç olarak, ESH (40 mm/st.) ve yaş >=50 faktörlerinin majör kötü prognostik faktörler olarak kabul edilerek tedavi seçiminin buna göre belirlenmesinin yararı olacağı düşüncesindeyiz.