International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 2 Page(s): 105-108
KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU VE GÖZ TOKSİSİTESİ

CEYDA KARADENİZ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, ANKARA

Keywords: kemik iliği transplantasyonu, göz toksisitesi
Allojenik veya otolog kemik iliği (veya periferal kök hücre) transplantasyonları çeşitli tümörlerin tedavisinde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Literatürde bu tedavilerin anterior ve posterior segment göz toksisitesi sıklıkla rapor edilmektedir. Bu yan etkiler genellikle pansitopeniye, greft-versus-host hastalığına, siklosporine, yüksek doz kemoterapi ve tüm vücut ışınlamasına bağlanmaktadır. Göz toksisitesinin sıklığı ve ciddiyeti bu hastaların göz bulgularının yakın izlenmesi gerektiğini düşündürmektedir.