International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 2 Page(s): 080-086
MEME KANSERLİ OLGULARDA KEMİK METASTAZ SAYISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

HÜSEYİN BORA1, SİBEL TUĞRAL1, İBRAHİM EGEHAN1, MÜGE AKMANSU1

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, ANKARA

Keywords: meme kanseri, kemik metastazı
Kemik metastazları, meme kanserli olgularda en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Yalnız kemik metastazı olan olguların sağkalım süresi daha uzun olduğu bilinmekle birlikte, metastaz yeri ve sayısı yaşam kalitesini belirlemede önemli bir faktördür. Bu çalışmada, meme kanserli hastalarda kemik metastaz sayısını etkileyen faktörler incelendi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD'na 1996 ile 1999 yılları arasında meme kanseri tanısı ile 238 hasta müracaat etti. Tanı anında metastazı olmayan ve ilk metastazı kemikte gözlenen 65 hasta bu çalışmaya alındı. Bu hastaların kemik sintigrafisi veya radyolojik yöntemlerle tespit edilen metastatik odakları sayıldı. Yaş, menstrüel durum, tümör boyutu, lenf nodu durumu, kullanılan kemoterapi şeması, tamoksifen kullanımı gibi faktörlerin metastaz sayısı üzerine olan etkisi araştırıldı. Ortalama yaş 46 (26-73) ve ortalama metastaz sayısı 5.38/kişi (1-19) idi. Yaş, menstrüel durum, tümör boyutu ve lenf nodu durumunun metastaz sayısı üzerine anlamlı bir etkisi bulunmadı (p>0.05). Ancak 3'ün üstünde metastaz gelişme olasılığı ilk tanı anında adjuvant tamoksifen başlananlarda yüksek, kemoterapisine taksol ilave edilen olgularda düşüktü (p<0.05). Ayrıca tamoksifen kullanan hastalarda kemik metastazı için hastalıksız sağkalım süresi, kullanmayan olgulara göre daha uzundu. Bu süre tamoksifen alan hastalarda ortalama 4.5 yıl iken, kullanmayanlarda 2.9 yıl idi (p<0.05). Bu çalışmaya göre çoklu regresyon analizleri, tamoksifen kullanımı ile metastaz sayısı arasında doğrusal bir ilişki göstermesine rağmen, daha doğru sonuca ulaşılabilmesi için değerlendirmeye alınacak olgu ve faktör sayısının artırılması gereklidir.