International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 2 Page(s): 074-079
METASTATİK PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA LEUPROLİD ASETAT VE FLUTAMİD TEDAVİSİNİN BİLATERAL ORŞİEKTOMİ VE FLUTAMİD TEDAVİSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

M. ABDURRAHİM İMAMOĞLU1, ORHAN YİĞİTBAŞI1, UFUK ÖZTÜRK1, CAN TUYGUN1, M. NURETTİN SERTÇELİK1

SSK Ankara Eğitim Hastanesi 1. Üroloji Kliniği, Ankara

Keywords: metastatik prostat kanseri, orşiektomi, leuprolid asetat, flutamid
Metastatik prostat kanseri tanısı konulan ve daha önce herhangi bir tedavi uygulanmamış 28 hastaya leuprolid ve flutamid, 25 hastaya ise bilateral orşiektomi ve flutamid ile maksimal androjen blokajı tedavisi uygulandı. Hastalar sağkalım, progresyon süresi, yan etkiler açısından her iki grup içinde ayrı ayrı değerlendirildi. Leuprolid ve flutamid alan grupta ortalama progresyon süresi 14.2 ay, sağkalım süresi ortalama 26.5 ay olarak bulunurken bu değerler orşiektomi ve flutamid alan grupta sırasıyla 17.5 ay ve 28.2 ay olarak tesbit edildi. İstatistiksel açıdan değerlendirildiğinde hem progresyon hem de sağkalım süreleri açısından anlamlı bir fark bulunamadı. Yan etkiler her iki grupta da kabul edilebilir düzeydeydi. Maksimal androjen blokajı uygulanması düşünülen metastatik prostat kanserli hastalarda tedavi şeklinin hastanın yaşı, sosyal konumu, tedavinin maliyeti ve intermitan androjen blokajı uygulanıp uygulanmayacağı gibi değişik parametreler gözününe alınarak tercih edilmesi gerektiğine inanıyoruz.