International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 2 Page(s): 061-069
PREMENOPOZAL OPERE EVRE İ-IIIA MEME KANSERLİ HASTALARDA ADJUVAN SİKLOFOSFAMİD-METOTREKSAT-5-FLOROURASİL (CMF) SONUÇLARININ İNCELENMESİ

M. KADRİ ALTUNDAĞ1, ŞUAYİB YALÇIN1, EŞMEN BALTALI1, YAVUZ ÖZIŞIK1, NİLÜFER GÜLER1, İSMAİL ÇELİK1, OSMAN ABBASOĞLU1, DEMİR ALİ ONAT1, İ. LALE ATAHAN1, GÜLTEN TEKUZMAN1

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Keywords: meme kanseri, premenopozal, cmf kemoterapisi
Hacettepe Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, Onkoloji Bölümünde 1985-1999 tarihleri arasında izlenen, opere Evre I-IIIA meme kanserli, adjuvan CMF polikemoterapisi alan premenapozal hastalar çalışmaya alındı. Hastalar hastalıksız ve genel sağkalım ve toksisite yönünden değerlendirildiler. Çalışmaya alınan 199 hastanın ortanca yaşı 42 olup 23 ile 54 arasında değişiyordu. Tanı anında 35 yaşın altında 25 (%12.6) , 35 yaş veya üstünde ise 174 (%87.4) hasta vardı. Ortalama izlem süresi 45 aydı. Hastaların izlem süreleri bir ay ile 165 ay arasında değişiyordu. TNM sınıflamasına göre hastaların 33'ü Evre I, 153'ü Evre II, 13'ü Evre III-A'ydı. Evrelere, tümör çapına, pozitif lenf nodu sayısına göre genel ve hastalıksız sağkalımın istatiksel olarak anlamlı farklı olduğu gözlendi. Yaş gruplarına göre hastalıksız sağkalım farklı bulunmadı (p=0.27). En sık görülen toksisiteler grade 1-3 bulantı-kusma (%33) ve grade 1-3 alopesi (%19.5)'ydi. CMF tedavisi genelde iyi tolere edildi ve tedavinin kesilmesine hiçbir hastada gerek duyulmadı. CMF kemoterapisinin meme kanserinin adjuvan tedavisinde iyi tolere edilen, güvenilir ve etkin bir tedavi olduğu düşünüldü.