International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 2 Page(s): 055-060
SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA PLATELET AGREGASYONUNUN İMPEDANS VE OPTİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

NİMET KABAKUŞ1, BAYRAM YILMAZ1, AHMET AYAR1

Departments of Pediatrics, Fırat University, Faculty of Medicine, ELAZIĞ

Keywords: platelet agregasyonu, optik metot, impedans metot, çocukluk çağı
Platelet agregasyonu (PA) konjenital ve edinsel (gıdalar, yaş, cinsiyet, matabolik durum ve kanın biyokimyasal yapısı) faktörlerle etkilenebilir. Bu çalışmada, 31 sağlıklı çocukta optik [plazma grubu: 6 erkek, 10 kız; ortalama yaş (ortalama ± SD) 17.9 ± 3.4 ay, 1-36 ay] ve impedans [tam kan grubu: 6 erkek, 9 kız; ortalama yaş (ortalama ± SD): 16.7 ± 4.2 ay, 2-44 ay] yöntemlerle PA araştırıldı. Tüm çocuklarda Ivy metotla 'template kanama zamanı' ölçüldü. Plazma grubundaki çocukların çoğunda (10/16, 62.5%), epinefrinle uyarılmış PA baskılanmış bulundu (<25%). Bu grupta, adenozin difosfat (ADP), kollajen ve ristosetinle uyarılmış PA değerleri %25 ile %50 (%56.3-9/16, %43.8-7/16 ve %68.8-11/16) arasında değişiyordu. Tam kanda, çocukların çoğunda ADP- (%80, 12/15), kollajen- (%80, 12/15) ve ristosetinin uyardığı PA (%86.6, 13/15) değerleri %51 ile %100 arasında idi. Bu grupta yalnızca bir çocukta (6.7%) ADP'nin uyardığı PA'na karşı hiçbir yanıt elde edilemedi. %PA deÛerleri literatürdeki erişkin ve çocuk değerlerinden düşük bulundu. Tam kan grubunda kollajenle uyarılmış PA ile kanama zamanı ve ortalama eritrosit volümü arasında pozitif korelasyon belirlendi. Her iki grupta epinefrinle uyarılmış PA ile kanama zamanı arasında da pozitif korelasyon belirlendi. Tüm agonistler PA artırmada sinerjiktiler. Bu bulgular PA'nun yaş, diyeter alışkanlık ve çalışılan yöntemle değişebileceğini göstermektedir.