International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 1 Page(s): 049-054
TÜRKİYE'NİN YAKIN GELECEKTEKİ ONKOLOJİK PROBLEMİ: DUKTAL KARSİNOMA İN SİTU

MUSTAFA SAMUR

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, ANTALYA

Keywords: ductal carsinoma in situ, intraduktal karsinom, meme kanseri
1970'li yıllarda tüm meme kanserlerinin ancak % 1'ini oluşturan Duktal karsinoma in situ (DCIS) insidansı, batı ülkelerinde tarama mamografisinin yaygın kullanımı sayesinde, % 17 lere ulaşmıştır. Ülkemizde sağlıklı istatistikler olmamakla birlikte gözlemlere dayanarak DCİS tanısında hafif bir artışın olduğu söylenebilir. Kitle iletişim araçlarının gelişimi, Avrupayla bütünleşmenin yaratacağı bilginin serbest dolaşımındaki artış ve üniversitelerin kanser tarama ve mamografi merkezlerinin sayıca artışı önümüzdeki yıllarda, bu hastalıkla daha sık karşılaşmamıza yol açacaktır. Bu derlemede, ülkemizdeki gündelik pratikte DCİS tedavisinde karşılaştığımız problemlerden yola çıkarak konu gözden geçirilmiş ve meme kanseri ile ilgilenen tüm hekimlerin konuya önceden hazırlıklı olması için dikkat çekilmek istenmiştir.