International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 1 Page(s): 001-008
MALİGN VE BENİGN EFÜZYONLARIN AYIRICI TANISINDA TÜMÖR BELİRLEYİCİLERİNİN ÖNEMİ

ÖZLEM ER1, BERNA ÖKSÜZOĞLU1, ALİ ÖZ1, HULKİ GENÇ1, SAADET AKDUR1, MUSTAFA ESEN1

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Dahiliye Kliniği, ANKARA

Keywords: tümör belirteçleri, malign efüzyon, benign efüzyon
Malign ve benign efüzyon ayırıcı tanısında tümör belirteçlerinin değerini araştırmak amacıyla seröz boşluklarda efüzyon gösteren 81 hastada serum ve efüzyonda eş zamanlı olarak karsinoembryonik antijen (CEA), karbonhidrat antijenleri(CA); CA19-9, CA15-3 ve alfafetoprotein (AFP) çalışıldı. Malign efüzyonlu olgu grubunda yaş ortalaması 53.3 olan 29 erkek, 22 kadın, toplam 51 hasta vardı. Benign efüzyon grubunda yaş ortalaması 54 olan 17 erkek, 13 kadın, toplam 30 hasta vardı. Malign efüzyonlu grupta efüzyon CEA, CA19-9, CA15-3 düzeylerinde benign gruba göre anlamlı yükseklik saptandı. Malign efüzyonlu grup etyolojilere göre alt gruplara ayrılıp benign efüzyon grubu ile serum ve efüzyon tümör belirleyici düzeyleri açısından karşılaştırıldı. Serum ve efüzyon AFP düzeyi hepatoselüler kanser (HCC) grubunda, serum CEA düzeyi gastrointestinal sistem(GIS) tümörlerinde, efüzyon CEA düzeyi akciğer kanseri, meme kanseri, over kanseri ve GIS tümörlerine bağlı gelişen efüzyonlar da, serum ve efüzyon CA19-9 düzeyi primeri bilinmeyen tümör ve GIS tümörlerine bağlı gelişen efüzyonlarda, serum CA15-3 meme kanseri ve primeri bilinmeyen tümörlerde (PBT), efüzyon CA15-3 düzeyi en belirgin meme kanseri olmak üzere, akciğer kanseri, PBT, over kanseri ve GIS tümörlerine bağlı efüzyonlarda benign efüzyonlara göre anlamlı yüksekti. Malign ve benign efüzyon ayırıcı tanısı zor olan bir durumdur, efüzyon tümör belirleyici düzeyi bakılması bu ayırımda yararlı olacaktır. Malign hastalardaki efüzyonda spesifik tümör belirleyici düzeyi yüksek saptanırsa maligniteye bağlı olma olasılığı kuvvetlidir görüşüne varıldı.