International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 4 Page(s): 204-216
DUKES B2 VE C KOLOREKTAL KANSER HASTALARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ SONUÇLARI: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 10 YILLIK DENEYİMİ

ÖZLEM ER1, HASAN S. COŞKUN1, MUSTAFA ALTINBAŞ1, BÜLENT ESER1, MUSTAFA ÇETİN1, ALİ ÜNAL1

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Kayseri

Keywords: kolorektal karsinom, adjuvan kemoterapi, prognoz
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları , Onkoloji Bölümü'ne Ocak 1990- Aralık 1999 tarihleri arasında başvuran, opere Dukes B2 ve C evresindeki kolorektal kanserli 153 hasta retrospektif olarak incelendi. Yüzelli üç hastanın 90'i erkek (%58.8), 63'ü kadındı (%41.2). Ortalama izlem süresi 22 aydı. Dukes evreleme sistemine göre 95 hasta (%62) Dukes B2, 8 hasta (%5.3) Dukes C1, 50 hasta (%32.7) Dukes C2 evresindeydi. 152 hastaya fluorourasil içeren adjuvan kemoterapi uygulandı. İzlemde 31 hastada uzak metastaz, 13 hastada bölgesel nüks saptandı. Hesaplanan genel sağkalım süresi ortalama 63.47+4.71 ay, hastalıksız sağkalım süresi ortalama 41.58±3.96 ay idi. Beş yıllık genel sağkalım oranı %55.4, 5 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %28.2 olarak hesaplandı. Hastalıksız sağkalım Dukes B2 evresi için 66.38 ±6.38 ay, Dukes C için 27.72±3.23 ay olarak hesaplandı ve istatistiksel anlamlı fark bulundu (p=0.006). Hastalıksız sağkalım süresi müsinöz ve taşlı yüzük hücreli karsinomlarda 24.16±4.42 ay, diferansiye karsinom grubunda 48.46±6.12 ay hesaplandı (p=0.05). Hasta yaşı, tümör lokalizasyonu ve uygulanan adjuvan kemoterapi protokolleri arasında genel ve hastalıksız sağkalım açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Kolorektal kanserlerin evresi, prognozu etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Hastalığı önleme çalışmaları, erken evrede tam ve hastaların yakın izlemi önemlidir.