International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 4 Page(s): 204-209
TİMOMA VE TİMİK KARSİNOMA: 14 OLGUNUN TEDAVİ SONUÇLARININ MARİNO VE MÜLLER-HERMELİNK VE KİRCHNER PATOLOJİK SINIFLAMASI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

SERDAR SOYUER1, ÖZLEM CANÖZ1, IŞIN SOYUER1, MEHMET BİLGİN1

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı, KAYSERI

Keywords: timoma, prognoz, histopatolojik sınıflama
Bu çalışmada, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tanısı konan ve tedavisi yapılan dokuz timoma ve beş timik karsinomlu olgunun, Marino ve Müller-Hermelink ve Kirchner (MMHK) patolojik sınıflaması ışığında tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu sınıflamaya göre timomalar; medüller, mikst, organoid ve kortikal olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Timik karsinomlar ise iyi differansiye timik karsinom ve yüksek grade'li karsinom olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Son yıllarda MMHK sınıflamasının evreden bağımsız prognostik faktör olduğu ve önemli prognostik bilgiler verdiğine dair yayınlar mevcuttur. Olgularımızın tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi, MMHK sınıflamasının prognostik önemi olduğu; Medüller ve mikst timomalarda prognozun iyi, diğer histopatolojik alt gruplarda ise prognozun kötü olduğu yönündeki görüşleri destekler niteliktedir.